Zameldowanie cudzoziemców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt czasowy do 3 miesięcy:

1. Paszport osoby meldującej się - dla ruchu bezwizowego
2. Zaproszenie lub dokument (wiza) na podstawie którego osoba przybyła do Polski - dla pozostałych
3. Dowód osobisty właściciela (najemcy) lokalu, w ewentualnych przypadkach umowa o najem lokalu.

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt powyżej 3 miesięcy:
1. Wypełniony druk – „zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca” – podpisany czytelnie przez
właściciela (najemcę).
2. Tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział...)
3. Dowód osobisty właściciela (najemcy) lokalu do wglądu.
4. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, ważna wiza lub zaproszenie określające okres pobytu na
terenie RP.
5. Paszport osoby meldującej się.
Po dokonaniu zameldowania cudzoziemiec otrzymuje potwierdzenie zameldowania, które będzie podstawą
do otrzymania karty pobytu czasowego.

Cudzoziemcy zgłaszający pobyt stały:
1. Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
zezwalające na osiedlenie się.
2. Wypełniony druk „zgłoszenie pobytu stałego”, podpisany czytelnie przez właściciela (najemcę) lokalu.
Po dokonaniu zameldowania na pobyt stały cudzoziemiec otrzymuje poświadczenie zameldowania na
pobyt stały, które będzie podstawą do otrzymania karty pobytu stałego.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat organizacyjny - Ewidencja Ludności
Lokalizacja: Urząd Gminy, I piętro, pokój nr 22
Informacja: Telefon 87 523 82 09 wew. 35
Adres email: ewidencja@kowale.fr.pl

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity -
Dz.U, Nr 139 z dnia 01.10.2006r, poz. 993),

Tryb odwoławczy

Brak

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2009 09:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 1513
28 października 2009 09:32 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych załącznika.
28 października 2009 09:32 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 09:30 Wojciech Kacprzyk - Utworzenie sprawy.