Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby z pobytu stałego (czasowego powyżej 3 miesięcy)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Podanie o wymeldowanie z opisem okoliczności opuszczenia lokalu przez osobę.
2. Tytuł prawny do lokalu (budynku): umowa cywilno-prawna, przydział spółdzielczy,
wypis z księgi wieczystej, postanowienie sądu...
3. Dowody, dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu (np. protokół wykonania
eksmisji przez Komornika Sądowego).

Miejsce złożenia dokumentów

Referat organizacyjny - Ewidencja Ludności
Lokalizacja: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, pokój Nr 22
Informacja:
Telefon 087 523 82 09 wew. 35
Adres email: ewidencja@kowale.fr.pl

Opłaty

10 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 9 p. Bożena Miszkiel - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej.

Termin i sposób załatwienia

1 miesiąc; w sprawach skomplikowanych – 2 miesiące. Do terminów tych nie wlicza się
okresu zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo
z przyczyn niezależnych od organu – art. 35 KPA

Podstawa prawna

· Art. 15 ust. 2, w związku z art. 9 ust. 2b Ustawy z dnia 10.04.1974r. o ewidencji
ludności i dowodach osobistych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 9932 z późn. zm./
· Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego – Ustawa z dnia z dnia
14.06.1960r /jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późn. zm./

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za
pośrednictwem Wójta Gminy Kowale Oleckie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne informacje

Wszczęcie postępowania w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu (stałego lub czasowego) może być prowadzone również przez organ gminy z urzędu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2009 09:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 1472
11 stycznia 2018 12:26 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
25 lutego 2010 11:18 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 10:20 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.