PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (w załączniku)
  • załączniki:

- Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków.

- Aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków.

- Opcjonalnie: kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej

- Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika

Miejsce złożenia dokumentów

Referat ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ewidencji działalności gospodarczej

-tel. 87 523 82 74, wew.33 lub 39, email: gospodarkaodpadami@kowale.fr.pl

Opłaty

  • opłata skarbowa - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia

Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową

Opłatę skarbową można uiścić  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kowale Oleckie,  ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, nr konta: 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Termin i sposób załatwienia

  • do 30 dni

Podstawa prawna

  • Art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t z 2017 r. poz. 519  ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010 r. poz. 880, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Inne informacje

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.

Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lipca 2015 15:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 869
11 stycznia 2018 12:19 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
02 lipca 2015 15:11 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
02 lipca 2015 15:11 Wojciech Kacprzyk - Utworzenie sprawy.