Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek.
2. Kserokopia zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w innym stałym punkcie wraz z dowodem opłaty za dany rok.
3. Zgoda organizatora imprezy.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat do spraw Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok.9, tel. 5238779 wew.33

Termin i sposób załatwienia

Wciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Forma załatwienia

Wydanie zezwoleń jednorazowych (do 2 dnia) po uprzednim uiszczeniu zależnej opłaty i uzyskaniu opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zmianami)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1679
20 października 2008 09:57 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:08 Administrator - Utworzenie sprawy.