Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Potwierdzenie dwukrotnej, w okresie sześciu m-cy interwencji policji na skutek zakłócenia porządku publicznego w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez daną placówkę.
2. Udowodnienie, przynajmniej jednokrotnie, sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym, potwierdzonej zeznaniem na piśmie dwóch świadków, protokołem członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub pismem policji.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat do spraw Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok.8, tel. 523 82 79 wew.39

Termin i sposób załatwienia

1. Wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
2. Przyjęcie wyjaśnień strony, złożone na piśmie.
3. Wydanie decyzji cofającej zezwolenie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 487, z późn. zm.)

Inne informacje

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2106
10 stycznia 2018 10:36 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2008 09:11 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 12:14 Administrator - Utworzenie sprawy.