Podatek rolny - Ulgi z tytułu nabycia gruntów

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie ulgi w podatku z tytułu zakupu gruntu lub objęcia w trwałe zagospodarowanie.
2. Wypis z rejestru gruntów – przy zakupie gruntu.
3. Umowa dzierżawy z ANR SP, Lasów Państwowych lub innego tytułu prawnego – w przypadku objęcia gruntów w trwałe zagospodarowanie ( okres umowy nie krótszy niż 10 lat )..
4. Oświadczenie nabywcy, że nie jest krewnym w linii prostej ( rodzice, dziadkowie, teściowie ) w razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Finansowy, pok.Nr 10 , tel.5238279 wew.37 p. Agnieszka Świderska

Termin i sposób załatwienia

30 dni od załatwienia wniosku z kompletną dokumentacją.

Wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( j.t Dz. U. y 2017 r. , poz. 1892)

Inne informacje

Ulgi z tytułu nabycia gruntów:
Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do p[owierzchni nie przekraczającej 100 ha. Ulga przysługuje na grunty zakupione jak również objęte w trwałe zagospodarowanie i jest udzielana na wniosek podatnika.


Uwagi: Ulga inwestycyjna oraz ulga z tytułu zakupu gruntu lub objęcia w trwałe zagospodarowanie gruntu udzielana jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5047
11 stycznia 2018 12:20 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2016 13:14 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2015 13:12 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.