Podatki i opłaty - podatek leśny

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Akt notarialny lub umowa dzierżawy.
2. Numer identyfikacji podatkowej /NIP/ .
3. Dowód osobisty.
4. Druk informacji lub deklaracji / druk w pok. Nr 10/.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat finansowy, pok. 10 tel.5238279 wew. 37 p. Agnieszka Świderska

Termin i sposób załatwienia

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

Wydanie decyzji wymiarowej, nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Inne informacje

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych ( organizacyjnych tym spółkach nie posiadających osobowości prawnej) będącymi:

1. Właścicielami lasów.
2. Posiadaczami samoistnymi lasów.
3. Użytkownikami wieczystymi lasów.
4. Posiadaczami lasów, stanowiących własnośc Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów gruntów budynków jako lasy.
Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Na podatnikach ciąży z mocy prawa obowiązek złożenia organowi podatkowemu informacji /dotyczy osób fizycznych/, bądź deklaracji / dotyczy osób prawnych/ o lasach w terminie
1. 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym – osoby fizyczne.
2. Do 15-go stycznia każdego roku podatkowego na dany rok podatkowy, a jeżeli
3. obowiązek podatkowy powstał po tym dniu lub zaistniały zmiany- w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku lub dokonania korekty deklaracji – osoby prawne.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1805
22 stycznia 2016 13:35 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2016 13:32 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
22 stycznia 2016 13:32 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.