Podatki i opłaty - podatek od środków transportowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży w przypadku nabycia, zbycia (wyrejestrowania) pojazdu (oryginały do wglądu) lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.
2. Deklaracja DT-1 na podatek od środków transportowych (deklarację składa się, co roku do 15-tego lutego – druk deklaracji dostępny w pok. 10.

Miejsce złożenia dokumentów

Referat finansowy, pokój Nr 10 p. Agnieszka Świderska

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t z 2017 r., poz. 1785, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).

Inne informacje

Obowiązek podatkowy od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, którzy są posiadaczami:

1. Samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony.
2. Ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony.
3. Przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton.
4. Autobusu.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła, sprzedała lub zbyła pojazd ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zgłosić fakt, dla określenia wysokości podatku lub jego zaniechania oraz zapłacić należny podatek w określonych ustawowo terminach na rachunek gminy.
Obowiązek podatkowy przy zakupie pojazdu po raz pierwszy rejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportu został zarejestrowany, natomiast przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pojazd został nabyty.
Wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje z końcem miesiąca, w którym pojazd został wyrejestrowany lub zbyty. Podatek płatny jest w dwóch ratach – I rata do 15-tego lutego i II rata do 15-tego września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września podatek płatny jest w dwóch równych ratach, z tym, że I rata płatna jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku, II rata – do 15-go września.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego.
W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie wydawana jest decyzja określająca wysokość zaległości w płatności podatku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1699
11 stycznia 2018 12:23 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
11 stycznia 2018 12:23 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
17 listopada 2015 13:11 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.