Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Akt notarialny, umowa dzierżawy, mowa kupna-sprzedaży.
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).
3. Dowód osobisty.
4. Druk informacji lub deklaracji (dostępny w pokoju nr 10).

Miejsce złożenia dokumentów

Agnieszka Świderska

Pokój Nr 10, referat finansowy

Termin i sposób załatwienia

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np.,: kupno, sprzedaż, założenie działalności itp., natomiast wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatnik z mocy prawa jest zobowiązany do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób fizycznych. Podatnik, który jest osobą prawną, jednostką organizacyjną zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie do 15-stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśniecie obowiązku w zakresie tego podatku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.)

Inne informacje

obowiązaniem podatkowym podatku od nieruchomości objęte są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a. Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości.
b. Jest bez tytułu prawnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2217
11 stycznia 2018 12:21 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2016 13:36 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2016 13:33 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.