Podatki i opłaty - podatek rolny

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Akt notarialny, umowa dzierżawy,
2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3. Dowód osobisty,
4. Dane: powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wraz z piwnicą, budynków gospodarczych, garaży itp.,
5. Druk informacji lub deklaracji (druk – pokój 10),

Miejsce złożenia dokumentów

Agnieszka Świderska
Pokój Nr 10, referat finansowy

Termin i sposób załatwienia

30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.

Podstawa prawna

Ustawa z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (j.t z 2017 r., poz. 1892)

Inne informacje

Opodatkowanie podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:
1. Właścicielami gruntów,
2. Posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. Posiadaczami gruntów stanowiących własność skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie
a. Wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego,
b. Bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład zasobów Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, Państwowych tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:
Obowiązek podatkowy powstaje od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku, natomiast wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające trwanie obowiązku. Zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa, co obliguje podatnika do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego (druk informacji dostępny w Urzędzie pokój 5) w terminie:
a. 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób fizycznych,
b. do 15-go stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego – dotyczy osób prawnych.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1957
11 stycznia 2018 12:24 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2016 13:35 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
22 stycznia 2016 13:34 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.