Warunki zabudowy inwestycji

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy winien zawierać:

1. Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy astralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1: 500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1: 2000.
2. Charakterystykę inwestycji , obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę , energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu , w tym przeznaczenia i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej.
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz , w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

Miejsce złożenia dokumentów

Parter, pok.14 ,tel.5238279 wew.36 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunki zabudowy określa Wójt Gminy.

Opłaty

107 zł - opłata skarbowa

Cel mieszkaniowy zwolniony z opłaty

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z KPA i przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 200 3r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2014 r., poz. 1628 z późn.zm.)

Tryb odwoławczy

SKO w Olsztynie

Inne informacje

Warunki wydania decyzji o warunkach zabudowy

1. Co najmniej jedna działka sąsiednia , dostępna z tej samej drogi publicznej , jeśli zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy zakresie kontynuacji funkcji, parametrów , cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.
2. Teren ma dostęp do drogi publicznej.
3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc z dniem 1 stycznia 2002 r.
5. Wydanie decyzji nie koliduje z przepisami odrębnymi.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 12:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2767
09 stycznia 2019 08:23 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 08:23 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
09 stycznia 2019 08:23 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.