Wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń dla:
I. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) rodzenstwa i małżonka.
1. Dowód osobisty.
2. Podanie.
II. Innych osób, które wykażą interes prwany.
1. Dowód osobisty.
2. Podanie.
3. Dokument wykazujący interes prawny.
III. Osób upoważnionych.
1. Dowód osobisty.
2. Podanie.
3. Pełnomocnictwo notarialne.

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:
wydanie odpisu:
- odpis skrócony 22 zł za 1 odpis
- odpis zupełny 33 zł za 1 odpis
- odpis skrócony na druku wielojęzycznym 22 zł za 1 odpis (przeznaczony do obrotu
międzynarodowego),
- zaświadczenia o braku aktu w księdze lub braku księgi – 26 zł
- pełnomocnictwo – 17 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - w Kasie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich,

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie
 Wniosek może być wniesiony osobiście lub w drodze korespondencyjnej,
 Przy osobistym składaniu wniosku niezwłocznie w tym samym dniu.
Przy korespondencji w ciągu 7 dni,
 Opłaty wnosi się gotówką w kasie Urzędu Miasta,
 Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zostanie wydany osobie, której dotyczy, jej
małżonkowi. rodzicom, rodzeństwu rodzonemu, dziadkom i wnukom oraz innej
osobie fizycznej lub prawnej, która udowodni swój interes prawny do otrzymania
tego dokumentu.

Podstawa prawna

Art. 79-83 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r Dz. U.
z 2004 r nr 161 poz. 1688 – tekst jednolity
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635
wraz z tabelą opłat

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy kierownik odmawia wydania innym osobom, które
nie wykażą interesu prawnego w uzyskaniu dokumentu

Inne informacje

Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświedczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu

Odpis z aktu stanu cywilnego może odebrać inna osoba jeżeli posiada pełnomocnictwo
urzędowo potwierdzone. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej 17 zł.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1995
04 grudnia 2015 15:13 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:31 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 11:31 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.