Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty osoby składającej testament
Wniosek ustny o sporządzenie testamentu allograficznego
Dowody osobiste świadków złożenia testamentu
Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu 22 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 9 - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

 Wniosek podlega załatwieniu niezwłocznie w chwili zgłoszenia o sporządzenie
protokołu z ostatniej woli spadkodawcy.
 Wniosek składany jest osobiście w obecności dwóch świadków.

Podstawa prawna

Art. 951 § 1 i 2, art. 956, 957 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (j.t z 2017 r. poz. 459, z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Inne informacje

Uwaga!

Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.

Świadkami nie mogą być:

1. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Osoby niewidome, nieme lub głuche.
3. Osoby nie umiejące czytać i pisać.
4. Osoby nie władające językiem polskim.
5. Osoby skazane prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
6. Osoby, dla których przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1708
11 stycznia 2018 12:32 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:19 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 13:16 Administrator - Utworzenie sprawy.