Wydanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia zezwalającego na zawarcie
małżeństwa w innym kraju oraz na piśmie zapewnienie, że nie wie o okolicznościach
wyłączających zawarcie małżeństwa i posiada:
gdy zamierzający zawrzeć małżeństwo jest;
1. kawalerem, panną:
- dowód osobisty (do wglądu),
- odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Olsztynie)
2. rozwiedzionym, rozwiedzioną:
- dowód osobisty (do wglądu),
- odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Olsztynie),
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu (nie dotyczy osoby
zawierającej poprzednie małżeństwo w Olsztynie)
3. wdowcem, wdową;
- dowód osobisty (do wglądu),
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (nie dotyczy osoby zmarłej w Olsztynie)
4 dowód opłaty skarbowej.
Wypełnia wniosek o ... – załącznik nr 1

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Opłata skarbowa
- za zaświadczenie 38 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 25 - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

 Wniosek składa się osobiście. Jeżeli wnioskodawca przebywa za granicą wniosek
składa się za pośrednictwem polskiego konsulatu.
 Zaświadczenie wydaje się w następnym dniu roboczym.
 Osoba składająca za granicą i składająca wniosek za pośrednictwem polskiego
konsulatu opłaty skarbowej dokonuje w polskim konsulacie.

Podstawa prawna

Art. 7, 71 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r (Dz. U.
z 2004 r nr 161 poz. 1688 – tekst jednolity)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635
tabelą opłat

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia że obywatel polski
zgodnie z prawem polski może zawrzeć małżeństwo za granicą, powiadamia na piśmie osobę
zainteresowaną o odmowie wydania zaświadczenia. Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od
daty otrzymania pisma od kierownika może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze
względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione
przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania tych czynności.
Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Inne informacje

Obywatele polscy zawierający małżeństwo za granicą zawierają je w formie przewidzianej
w danym kraju lub w polskim konsulacie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1902
28 października 2009 11:34 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 11:34 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2008 09:27 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.