Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia, który winien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego nr identyfikacji podatkowej NIP;
 • określenie podmiotu i obszaru działalności;
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu

            usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia;

 

2. Do wniosku należy załączyć:

 • kserokopię aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego KRS (wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku).
  W przypadku składania wniosku przez spółkę cywilną - kserokopia aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia’ ;
 • dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
 • kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, pok. 8a,

tel. 87 523 82 79, w.33

Opłaty

 • 107,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
 • 53,50 zł- opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem;
 • 17,00 zł- opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ora jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);

 

(wg art. 4  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów; w przypadkach szczególnych w terminie  2 miesięcy.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.);

 

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego

sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299);

 

 • Uchwała nr RG.0007.139.2016 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 października 2016 r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kowale Oleckie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Inne informacje

Termin obowiązywania zezwolenia:

 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 320
07 czerwca 2017 15:18 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
07 czerwca 2017 15:16 Wojciech Kacprzyk - Utworzenie sprawy.