Załatwianie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa.
2. Dowody osobiste zamierzających zawrzeć małżeństwo.
3. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć małżeństwo wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC.
4. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto

1. Od osób, które pozostawały w związku małżeńskim
a. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ( dla osób rozwiedzionych).
b. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, ( dla wdowców i wdów)
2. Od nieletnich kobiet – prawomocne postanowienie sądu , zezwalające na zawarcie małżeństwa.
3. Od cudzoziemców.
a. Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg. prawa ojczystego albo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od złożenia takiego dokumentu.
b. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg. miejsca zamieszkania za granicą.
4. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika :
a. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.
b. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
Rejestracja zawartego związku małżeńskiego – zaświadczenie stwierdzające zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej, dostarczone przez uprawnionego duchownego.

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok.22 , tel. 5238279 wew.35.

Opłaty

- 84,00 zł – sporządzenie aktu małżeństwa

Termin i sposób załatwienia

Do 3 dni – zaświadczenie.
Dwa tygodnie od daty zawarcia małżeństwa wyznaniowego – akt małżeństwa

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. Nr 36 poz.180, z 1988 r. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U.Nr 9, poz.59 , z 1975 r. z poźn.zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń zaświadczeń i protokółów ( Dz.U.Nr 136, poz.884, z 1999 r. z późn. zm.)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1726
20 października 2008 09:27 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 13:29 Administrator - Utworzenie sprawy.