Zawarcie związku małżeńskiego w USC i jego rejestracja

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa.
1. Dowody osobiste zamierzających zawrzeć małżeństwo.
2. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w miejscowym USC.
3. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa , złożone przed kierownikiem USC.

Ponadto
Od osób, które pozostawały już w związku małżeńskim :
1. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie ( dla osób rozwiedzionych).
2. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, ( dla wdowców i wdów).
Od nieletnich kobiet – prawomocne postanowienie sądu, zazwalające na zawarcie małżeństwa.

Od cudzoziemców:
1. Dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa wg. prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.
2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed kierownikiem USC względnie w urzędzie konsularnym albo przed notariuszem wg.
miejsca zamieszkania za granicą.
3. Dowód tożsamości ( paszport z wizą).

Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika:

1. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński,
Sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

Zawarcie związku małżeńskiego.

1. Dowody osobiste zawierających związek małżeński.
2. Dowody tożsamości dwóch świadków.

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego , pok.22, tel. 5238279 wew. 35 .

Opłaty

- 84 zł- sporządzenie aktu małżeństwa

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

Podstawa prawna

Art. 7, 53-59 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r Dz. U.
z 2004 r nr 161 poz. 1688 – tekst jednolity
Art. 1.3-7. 9-15, 25 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U.
1964 nr 9 poz 59 z późniejszymi zmianami)
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r Dz. U. z 2006 nr 225 poz. 1635
wraz tabelą opłat

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia
1. przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
2. wydania zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od daty złożenia
dokumentów, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o odmowie przyjęcia oświadczeń
o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania zezwolenia na wcześniejszy termin ślubu.
Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma od kierownika może
wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego
o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego
uzasadniają odmowę dokonania tych czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże
kierownika urzędu stanu cywilnego.

Inne informacje

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach zawarcie małżeństwa za zezwoleniem
Kierownika USC może nastąpić przed upływem miesiąca od dnia złożenia
dokumentów.
W bardzo uzasadnionych sytuacjach zawarcie małżeństwa może nastąpić poza
lokalem urzędu stanu cywilnego – osoba lub osoby nie mogą przybyć do lokalu
urzędu.
Zgłoszenie i zawarcie małżeństwa z obywatelem innego kraju zostanie dokonane gdy
ma on uregulowany pobyt w Polsce.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1943
28 października 2009 11:40 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
20 października 2008 09:26 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 13:44 Administrator - Utworzenie sprawy.