Udostępnianie danych osobowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
2. Dowód osobisty.
3. Dowód opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok.22, tel. 5238279 wew. 35, p. Jolanta Guziewska,

Opłaty

1. Nieodpłatnie –dla podmiotów, o których mowa w art. 44h ust. 1 ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności.
2. Odpłatnie – dla podmiotów wymienionych w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności:
- 17 zł – opłata skarbowa za potwierdzenie pełnych danych osobowych na pisemny wniosek zainteresowanej osoby
- 31 zł – opłata za uzyskanie jednostkowych danych z akt ewidencji ludności,

Opłatę za udostępnienie danych wnosi się:
- na konto Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, BS O/Kowale Oleckie
Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012
- w pokoju Nr 25, I piętro, p. Teresa Kołodzińska - Inkasent

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z KPA.

Forma załatwienia sprawy
1. Zaświadczenie potwierdzające jednostkowe dane z akt ewidencji ludności.
2. Zaświadczenie o stanie rodzinnym.
3. Zaświadczenie – potwierdzenie pełnych danych ososbowych (na wniosek danej osoby).

Podstawa prawna

Podstawa prawna udostępniania danych oraz pobierania opłat.
•Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (j.t Dz. U. z 2017 r. poz. 657, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości opłat za
udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych
dowodów osobistych oraz sposobu ich wnoszenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1298)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t Dz. U. z 2016 r., poz.
1827 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Inne informacje

• Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące
dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające
zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich
udostępnienie (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur,
postanowienia i decyzje innych organów itp.)
• Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny,
dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
•Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej
Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce
urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.
• Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie
danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest
podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca
zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2071
27 lutego 2018 11:45 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
27 lutego 2018 11:38 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 sierpnia 2011 12:02 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.