Rejestracja zgonów

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o sporządzenie aktu zgonu zgłaszany jest w urzędzie stanu cywilnego miejsca
zgonu osoby zmarłej
1. Karta zgonu wystawiona przez lekarza lub zakład służby zdrowia,
2. Dowód osobisty osoby zmarłej,
3. Książeczka wojskowa jeżeli podlegała powszechnemu obowiązkowi obrony
4. W zależności od stanu cywilnego osoby zmarłej
a) odpis aktu małżeństwa jeżeli osoba zawierała związek małżeński (małżeństwo
zawarte poza Kowalami Oleckimi)
b) odpis aktu urodzenia (urodzenie poza Kowalami Oleckimi)
c) dowód osobisty współmałżonka (jeżeli zmarły w dacie zgonu pozostawał w
związku małżeńskim)
5. Załączniki do wniosku:
- wniosek o wydanie odpisów po sporządzeniu aktu zgonu

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Sporządzenie aktu zgonu wolne jest od opłaty skarbowej Pierwsze trzy odpisy wydawane
po sporządzeniu są bezpłatnie, następne podlegają opłacie skarbowej
Opłata skarbowa za odpis skrócony aktu – 22 zł
Opłata skarbowa za odpis zupełny – 33 zł

Termin i sposób załatwienia

 Zgłoszenia zgonu, który nastąpił w Kowalach Oleckich należy dokonać w terminie 3 dni od
daty zgonu. Jeżeli zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej zgon należy zgłosić w
ciągu 24 godzin.
 Zgłoszenia zgonu dokonuje się osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca zgonu
osoby zmarłej.
 Akt zgonu sporządzany jest niezwłocznie w tym samym dniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r ( j.t Dz. U. z 2016 poz. 1827, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie występuje

Inne informacje

 Do zgłoszenia zgonu celem sporządzenia aktu zgonu zobowiązani są w kolejności:
 małżonek lub dzieci zmarłego,
 najbliżsi krewni lub powinowaci,
 osoby, zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
 osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
 administrator domu, w którym nastąpił zgon.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1959
27 lutego 2018 11:35 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:44 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
09 kwietnia 2008 13:51 Administrator - Utworzenie sprawy.