Zameldowanie

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Druk „Zgłoszenie pobytu stałego ” lub „Zgłoszenie pobytu
czasowego ” zawierający potwierdzenie faktu pobytu
2. Dowód osobisty
3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego w przypadku meldowania się na pobyt stały (nie dotyczy osób, które zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące równocześnie z zameldowaniem).
3. Odpis aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich (z adnotacją o wymeldowaniu z ostatniego miejsca
pobytu stałego ).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, pok.22, tel. 5238279 wew. 35,p. Jolanta Guziewska, p.Alina Burzyńska.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po zgłoszeniu się wydawane jest poświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku zameldowania.

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych - Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn.zm. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – Dz.U.z 2012r. poz. 1475

Inne informacje

Przy wykonywaniu czynności zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu z oryginałem właściwego dokumentu
do wglądu /akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, orzeczenie sądu, umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna lub inny dokument /.
Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2198
15 stycznia 2013 09:19 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych załącznika.
15 stycznia 2013 09:19 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
15 stycznia 2013 09:17 Wojciech Kacprzyk - Usunięcie załącznika.