Sprostowania aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty osoby zgłaszającej
2. Wniosek o wpisanie aktu (zał. nr 1)
3. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, który będzie podstawą sprostowania
lub orzeczenie sądowe podające nowe ustalenia.
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pok. 22, tel. 5238279 wew.35

Opłaty

Opłata skarbowa za sprostowanie aktu 39 zł

Bezgotówkowo na rachunek UG Kowale Oleckie
BS O/Kowale Oleckie Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

lub gotówkowo - UG w Kowalach Oleckich, pokój Nr 25 - Inkasent

Potwierdzenie dokonania wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o
dokonanie czynności urzędowej

Termin i sposób załatwienia

 Wniosek podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wraz z
kompletem załączników.
 Wniosek składany jest osobiście lub korespondencyjnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz.U. z 2016 r. poz. 2064, z późn. zm.

Tryb odwoławczy

Wojewoda Warmińsko-Mazurski gdy Kierownik USC odmawia sprostowania aktu stanu
cywilnego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od daty otrzymania
odmowy.

Inne informacje

Sprostowaniu podlegają tylko błędy pisarskie powstałe z nienależytej staranności osoby
sporządzającej dany akt lub powstałe w wyniku złożenia błędnych dokumentów na
podstawie których go sporządzono a zawierały błędne zapisy. Sprostowanie błędu nie
wpływa na zmianę treści aktu. Gdy ma być zmieniona treść prostowanie aktu dokonuje
się w postępowaniu sądowym.
Z wnioskiem o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego występuje osoba, której akt
dotyczy, jej wstępny zstępny, rodzeństwo rodzone, małżonek.
Obywatel polski przebywający za granicą wniosek o uzupełnienie treści aktu składa za
pośrednictwem polskiego konsulatu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 kwietnia 2008 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1860
27 lutego 2018 11:36 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.
28 października 2009 11:23 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika.
28 października 2009 11:22 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych sprawy.