Referat ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ewidencji działalności gospodarczej

Referat ds. infrastruktury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ewidencji działalności gospodarczej wykonuje zadania w zakresie:


Utrzymania infrastruktury komunalnej:

1. wykonywanie zadań o charakterze publicznym poprzez bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w tym:
a) dostarczanie odbiorcom wody spełniającej obowiązujące normy sanitarne,
- współpraca z Terenową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w zakresie bieżącej kontroli jakości wody,
b) prowadzenie bieżących prac remontowych i konserwacyjnych urządzeń (kanalizacji sanitarnej i deszczowej), usuwanie awarii,
c) prowadzenie dokumentacji wydobycia i sprzedaży wody,
d) prowadzenie rozliczeń z odbiorcami za pobraną wodę i odebrane ścieki (wystawianie i dostarczanie faktur oraz inkasowanie należności),
e) organizowanie i nadzorowanie pracy konserwatorów wodociągów i kanalizacji,
f) zakładanie i prowadzenie kart odbiorców wody i kanalizacji, zawieranie umów z odbiorcami,
g) nadzorowanie poprawności prowadzenia eksploatacji wodociągów i sieci kanalizacyjnej oraz zapewnienie prawidłowego stanu technicznego obiektów i urządzeń w hydroforniach i pompowniach,
h) utrzymywanie porządku na nieruchomościach hydroforni i pompowni,
i) przygotowywanie warunków technicznych na przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączy i przykanalików do budynków prywatnych, naliczanie opłat partycypacyjnych za te przyłącza.

2. Utrzymywanie gminnego wysypiska śmieci, pobieranie z tego tytułu opłat i ewidencjonowanie ich, zawieranie umów z dostawcami, pozyskiwanie grantów, wydawania pozwoleń na:
- zapewnienie odbioru śmieci z całego terenu gminy,
- realizacja gminnego programu pn.”Selektywna zbiórka odpadów”.
a) opracowywanie planów gospodarowania odpadami na terenie gminy,
b) przygotowywanie opinii w sprawach zatwierdzania planów gospodarowania odpadami przedsiębiorstw,
c) przygotowywanie decyzji nakazujących usuwanie odpadów z miejsc do tego nie przeznaczonych, likwidacja dzikich wysypisk,
d) opracowywanie sprawozdań o opakowaniach .

3. Dbanie i nadzór nad świadczeniem usług w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i modernizacji dróg, utrzymanie zadrzewień i zakrzewień w pasach drogowych, prowadzenie spraw oświetlenia ulicznego:
a) dbanie o prawidłowe oznakowanie dróg i przepustów,
b) prowadzenie ewidencji i gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych dróg, obiektów inżynierskich i urządzeń w pasie drogowym,
c) przygotowanie projektów decyzji zezwalających na
d) przygotowywanie spraw związanych z wycinką drzew na wniosek zarządców dróg publicznych,
e) utrzymywanie w należytym stanie zieleni gminnej,
f) utrzymywanie w należytym stanie chodników , ulic gminnych i drogi krajowej ;
g) zapewnienie pracownikom publicznym bhp, frontu robót i odpowiedzialność za wykonanie zadań;
h) rejestr pól biwakowych i namiotowych;
i) rejestr pomostów.Gospodarki mieszkaniowej:

4. administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi,
5. prowadzenie książek administrowanych obiektów,
6. wykonywanie przewidzianych prawem przeglądów, napraw i remontów w administrowanych budynkach,
7. wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie i przekazywanie do korzystania nieruchomości komunalnych i lokali użytkowych pozostających w gminnym zasobie nieruchomości osobom fizycznym, prawnym i jednostkom pomocniczym, ustalanie opłat i czynszów z tego tytułu oraz ich aktualizacja zgodnie z treścią zawieranych w tych sprawach umów cywilnoprawnych,
– prowadzenie rejestrów.
8. naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd nieruchomościami,
9. ewidencja opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin,
10. naliczanie opłat adiacenckich,
11. prowadzenie spraw wieczysto-księgowych dotyczących nieruchomości gminnych,
12. prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem mieszkań,
13. opracowanie danych finansowych referatu niezbędnych do opracowywania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy oraz ustalanie stawek czynszów i opłat obowiązujących w tym zasobie,
14. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,
15. ustanawianie odrębnej własności komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
16. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
17. kontrolowanie prawdziwości oświadczeń składanych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
ewidencji działalności gospodarczej
18. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej poprzez wydawanie zaświadczeń o dokonanych wpisach i zmianach następujących w tych wpisach oraz wykreślanie przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na podstawie wpisu do tej ewidencji,
19. prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich i innych,
20. udzielanie na każdy pisemny i ustny wniosek jawnych informacji dotyczących w/w podmiotów,
21. współpraca z właściwymi urzędami i jednostkami w sprawach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców na terenie gminy,
22. podejmowanie wobec przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej czynności kontrolnych określonych w przepisach prawa,
23. prowadzenie ,, okienka dla przedsiębiorców”,
24. pomoc nowym przedsiębiorcom,Spraw związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy:

25. rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przygotowywanie zezwoleń odpowiedniej kategorii,
26. wydawanie decyzji o wygaszaniu i cofaniu zezwoleń,
27. naliczanie opłat za korzystanie z w/w zezwoleń,
28. kontrolowanie prawdziwości oświadczeń składanych przez podmioty prowadzące sprzedaż alkoholu o wysokości obrotu uzyskiwanego z tego tytułu,
29. wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom o wniesieniu opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych,
30. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ochrony przeciwpożarowej
31. nadzór i prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, w tym działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej,W zakresie bhp:

1. prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu,
2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez kierowników referatów , pracowników i robotników publicznych na stanowiskach pracy,
3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
4. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
5. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
6. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,
7. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
8. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
9. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
10. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
11. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
12. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
13. doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
14. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
15. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
16. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowanych i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
17. współpraca z laboratoriami upoważnionymi zgodnie z odrębnymi przepisami do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy,
18. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
w zakresie geodezji
19. prowadzenie spraw związanych z podziałami nieruchomości,
20. prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości,
21. prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
22. współdziałanie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie gospodarki gruntami
23. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
24. komunalizacja gruntów Skarbu Państwa,
25. pozyskiwanie mienia na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy,
26. obrót nieruchomościami komunalnymi (w szczególności: sprzedaż, w tym lokali mieszkalnych, oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków i budowli, przekazywanie nieruchomości komunalnych na potrzeby Skarbu Państwa oraz innych niż Gmina jednostek samorządu terytorialnego, wyposażanie w nieruchomości gminnych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną itp.),
27. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
28. zapewnianie w miarę potrzeb wyceny wartości nieruchomości gminnych przez rzeczoznawców majątkowych,
29. korzystanie przez Gminę z prawa pierwokupu,
30. wykonywanie czynności związanych z wywłaszczeniu gruntów na cele publiczne i zwrotami nieruchomości w zakresie określonym w przepisach szczególnych,
31. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem na nieruchomościach własnych Gminy oraz na nieruchomościach innych właścicieli ograniczonych praw rzeczowych w celu zabezpieczania interesów Gminy,
32. realizacje uzasadnionych roszczeń zgłaszanych do nieruchomości komunalnych przez osoby i jednostki, którym na mocy przepisów szczególnych przyznano takie prawo,
33. prowadzenie spraw dotyczących ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
34. analizowanie potrzeb w zakresie dokonywania zmian przeznaczenia nieruchomości komunalnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
35. Prowadzenie rejestrów:
- umów dzierżawnych na grunty stanowiące własność gminy,
- składników majątkowych mienia gminnego,
- sprzedaży i nabycia mienia gminnego.
Do zadań stanowiska pracy – ds. inwestycji i pomocowych programów unijnych należy:
w zakresie planowania przestrzennego
1) opracowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o raz zmian w w/w planie, w szczególności poprzez:
a) przyjmowanie wniosków oraz kompletowanie danych i materiałów dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) współpraca z projektantami w zakresie sporządzania planów miejscowych,
c) sporządzanie analiz i ocen dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
d) przygotowywanie projektów uzgodnień i opinii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz polityką przestrzenną gmin sąsiednich,
e) okresowe przedkładanie Wójtowi propozycji zmian w planach miejscowych,
2) rejestrowanie i przechowywanie miejscowych planów oraz archiwizacja materiałów z tym związanych,
3) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
4) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą w planie zagospodarowania przestrzennego,
5) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych,
6) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy.
7) prowadzenie wszelkich spraw związanych ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy,
8) wydawanie opinii w zakresie wydobywania kopalin i udzielania koncesji na ich wydobycie,
w zakresie inwestycji
9) przygotowywanie przedsięwzięć w zakresie infrastruktury komunalnej, w tym m.in. budowy i modernizacji dróg, obiektów inżynierskich, inwestycji sieciowych (wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa) komunalnego budownictwa mieszkaniowego, dbanie o sprawny przebieg prac wstępnych i przygotowawczych,
10) przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu,
11) obsługa biurowa inwestycji budowlanych realizowanych ze środków budżetowych lub z ich udziałem środków własnych mieszkańców,
12) nadzór nad realizacją inwestycji gminnych,
13) kompletowanie dokumentacji z inwestycji,
14) zlecanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji gminnych,
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
15) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu urządzeń technicznych w oczyszczalni ścieków i przepompowniach kanalizacji sanitarnej w Kowalach Oleckich, utrzymanie stałej sprawności urządzeń,
16) konserwacja sieci kanalizacyjnej oczyszczalni i sieci urządzeń towarzyszących, zgodnie z umowami zawartymi na użytkowanie przyłączy,
17) wywożenie osadu z oczyszczalni zgodnie z przepisami Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska i prowadzenie księgowości w tym zakresie,
18) prowadzenie badań laboratoryjnych składu ścieków,
19) badanie odbieranych ścieków w punkcie zlewnym i przy wpływie do kolektorów, naliczanie kar za nieprzestrzeganie treści umowy zawartej z użytkownikami przyłączy,
20) nadzór nad instalacją elektryczną oczyszczalni ścieków, stały przegląd, usuwanie drobnych awarii i konserwacja,
w zakresie budownictwa
21) prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem zabytków,
w zakresie gospodarki komunalnej
22) sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami wojennymi i grobami,
23) znakowanie ulic i nieruchomości,
w zakresie zamówień publicznych
24) opracowywanie projektów dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne wg zakresu czynności,
25) prowadzenie ewidencji udzielonych przez gminę zamówień publicznych w zakresie inwestycji , zakupów inwestycyjnych, usług i dostaw związanych z zakresem czynności, pomocowych programów unijnych
26) przygotowywanie wniosków pomocowych do programów unijnych,
a) pełnienie funkcji pełnomocnika Wójta w tym zakresie.

W zakresie obsługi przedsiębiorców:
1) przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej Gminy, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym
nadzór nad danymi niezbędnymi do jej opracowania,
2) nadzór nad aktualizacją danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu Gminy oraz dbałość
0 aktualność informacji , w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie,
3) weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań Punktu Obsługi Przedsiębiorców pod kątem zgodności
ze „Strategią Rozwoju Gminy Kowale Oleckie do roku 2022", w szczególności w zakresie ładu
przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
4) organizacja działań promujących ofertę inwestycyjną Gminy,
5) udzielenie informacji przedsiębiorcom/inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Gminę
oferty inwestycyjnej,
6) organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Gminy
1 współdziałanie z innymi podmiotami w tym zakresie,
7) asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie
Gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego,
8) opieka proinwestycyjna dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na ternie Gminy,
9) współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsługę inwestora na szczeblu
ponadgminnym, w szczególności z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Specjalną Strefą
Ekonomiczną i innymi partnerami regionalnymi,
10) znajomość i przestrzeganie standardów obsługi inwestora na każdym etapie działania."

Stanowiska

d/s. nieruchomości i mieszkaniowych

Inspektor ds. geodezji

Księgowa

ds. inwestycji i pomocowych programów unijnych

Referent

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8763
08 listopada 2017 11:44 (Wojciech Kacprzyk) - Zmiana danych jednostki.
23 października 2015 10:17 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie stanowiska: Referent.
23 października 2015 10:13 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie stanowiska: Referent.