Referat finansowy

Referat finansowy wykonuje zadania w zakresie:
1) przygotowywania materiałów do opracowania projektu budżetu gminy;
2) planowania i nadzoru nad realizacją budżetu;
3) dokonywanie analiz budżetu Gminy;
a) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego,
4) kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy;
5) wymiaru orzecznictwa podatkowego;
a) prowadzenie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłat lokalnych od osób fizycznych, prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
b) prowadzenie ewidencji podatkowej w systemie informatycznym i kartotekowym (karty: gospodarstw, nieruchomości, podatku leśnego, rejestry przypisów i odpisów podatkowych),
c) prowadzenie spraw dotyczących ulg i zwolnień ustawowych:
- w podatku rolnym,
- ulg inwestycyjnych,
- z tytułu nabycia gruntów,
- żołnierskich,
- z tytułu odłogowania gruntu i innych.
d) sporządzanie informacji do sprawozdań z wymiaru należności i z zastosowanych ulg,
e) sporządzanie informacji o utraconych dochodach Gminy z tytułu zwolnień ustawowych i udzielonych ulg,
f) prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłaszania danych w przedmiocie opodatkowania, w tym prowadzenie kontroli nowych podmiotów opodatkowanych podatkiem od nieruchomości,
g) prowadzenie wymiaru podatku od posiadania psów,
h) prowadzenie spraw w zakresie:
- umorzeń zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę,
- odraczania terminów płatności podatków,
- rozkładania na raty należności podatkowych i naliczanie opłaty prolongacyjnej,
i) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy przedsiębiorcom,
6) poboru i windykacji należności podatkowych i innych należności na rzecz Gminy;
a) prowadzenie księgowości podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego,
b) prowadzenie bieżącej analizy realizacji wpływów z tytułu należności określonych w pkt. a)
7) prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych Gminy;
8) prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy oraz sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości;
a) księgowanie analityczne budżetu
- ewidencja środków trwałych, inwestycji i kapitalnych remontów,
- ewidencja rachunków i roszczeń,
- ewidencja materiałów, przedmiotów nietrwałych, towarów handlowych,
- ewidencja kosztów i strat,
- ewidencja dochodów i wydatków budżetu i funduszy,
- ewidencja funduszy zasadniczych: dochody i wydatki ,
- dekret dokumentów księgowych, wydatków budżetowych,
- zobowiązania pieniężne i indywidualne,
- podatek drogowy,
- czynsze,
- woda i ścieki oraz inne należności.
b) prawidłowe sporządzanie list płac, rozliczanie składek ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i innych form zatrudnienia,
c) sprawdzanie rachunków i faktur, sporządzanie przelewów,
d) kontrola formalna i rachunkowa dowodów kasowych,
e) prowadzenie kasy.
9. Prowadzenie księgowości oświatowej w szerokim zakresie łącznie ze sprawozdawczością
. osobową.
10. Dowożenie i dojeżdżanie uczniów – rozliczanie kierowców autobusów.
11. Rejestracja i ubezpieczanie pojazdów .

Stanowiska

Skarbnik; ds. księgowości budżetowej

Z-ca skarbnika

d/s. księgowości oświatowej

d/s. windykacji należności podatkowych

d/s. księgowości oświatowej

d/s. podatków i opłat lokalnych

d/s płac

Dokumenty

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4860
08 maja 2019 14:13 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych stanowiska: d/s. księgowości oświatowej.
08 maja 2019 14:13 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych stanowiska: d/s płac.
08 maja 2019 14:06 Wojciech Kacprzyk - Dodanie stanowiska: Z-ca skarbnika.