Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów w godzinach:
Poniedziałek - Czwartek 7:30 - 13:00 (pozostałe godziny praca wewnętrzna w biurze)
Piątek 8:00 - 16:00

1) rejestracja urodzeń, zgonów i małżeństw;
2) prowadzenie ksiąg stanu cywilnego i ich aktualizacja (poprzez nanoszenie postanowień sądowych, decyzji administracyjnych, wzmianek marginesowych i przypisków);
3) prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów do ksiąg stanu cywilnego;
4) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka do protokołu i przekazywanie właściwemu organowi;
5) przyjmowanie oświadczeń o: wstąpieniu w związek małżeński, nazwiskach małżonków po zawarciu związku małżeńskiego, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, zmianie imienia dziecka, powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa;
6) wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych aktów;
7) ustalanie, odtwarzanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego;
8) wydawanie dowodów tożsamości;
9) organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego,
10) obsługa spraw związanych z repatriacją;


ewidencji ludności
11) prowadzenie ewidencji ludności, w tym spraw związanych z zameldowaniami i wymeldowaniami;
12) udzielanie jawnych informacji dotyczących ewidencji ludności;
13) prowadzenie rejestrów wyborców i sporządzanie spisów wyborców;
spraw obronnych
14) prowadzenie spraw obronnych w tym wykonywanie zadań związanych z podwyższoną gotowością obronną Gminy;
15) prowadzenie spraw obrony cywilnej;
16) koordynacja przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do przeprowadzania akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
17) prowadzenie spraw związanych z ochroną Gminy przed klęskami żywiołowymi, w tym:
a) opracowywanie projektu planu operacyjnego ochrony przed klęskami żywiołowymi;
b) przygotowywanie zarządzeń Wójta o ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych klęską żywiołową;
18) rejestracja przedpoborowych, udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu poboru oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
spraw społecznych
19) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych i zbiórek publicznych;

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika USC

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7559
25 maja 2018 09:23 Wojciech Kacprzyk - Dodanie stanowiska: Z-ca Kierownika USC.
25 maja 2018 09:22 Wojciech Kacprzyk - Usunięcie stanowiska: Kierownik USC.
25 maja 2018 09:22 Wojciech Kacprzyk - Aktualizacja danych stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.