Samodzielne stanowisko pracy inspektora d/s. obsługi Rady Gminy

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy inspektora ds. obsługi Rady Gminy należy:
1) prowadzenie merytorycznej obsługi Rady i Komisji Rady,
2) prowadzenie rejestrów, zbiorów i ewidencji,
a) uchwał Rady, wniosków i opinii Komisji Rady,
b) zbioru protokołów z sesji Rady i posiedzeń Komisji,
c) oświadczeń majątkowych radnych,
d) rejestr wniosków i interpelacji Radnych,
e) rejestr skarg i wniosków przyjmowanych przez Radę,
3) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatów,
4) wykonywanie czynności zapewniających Przewodniczącemu Rady kierowanie jej pracami,
5) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,
6) przygotowywanie projektów pisemnych odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
7) przekazywanie uchwał Rady do realizacji według właściwości,
8) przekazywanie materiałów do organów nadzoru i do opublikowania w Dzienniku Urzędowym,
9 ) kompletowanie Dzienników Urzędowych zawierających akty prawa Gminy,
10) udostępnianie dokumentów określonych w statucie Gminy zainteresowanym,
11 )udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu dotyczącego zasad redagowania
i formatowania aktów prawa miejscowego i koordynacja ich przygotowywania,
12) koordynacja tworzenia projektów uchwał regulujących ustrój Gminy,
13) przygotowywanie projektów uchwał, których podjęcie jest inicjowane przez Radę
14) organizacja i koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem referendów
i konsultacji lokalnych oraz wyborów sołtysów i rad sołeckich,
15) współdziałanie z gminnymi jednostkami pomocniczym,
16) przygotowywanie materiałów do Biuletynu Informacji Publicznej, do gazety lokalnej i innych czasopism.

Stanowiska

d/s. obsługi Rady Gminy

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 marca 2008 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2990
17 marca 2008 14:02 Administrator - Dodanie stanowiska: d/s. obsługi Rady Gminy.
17 marca 2008 14:01 Administrator - Utworzenie jednostki.