Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Szanowni Państwo! W dniu 28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do rad powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości treść uchwał Krajowej Rady Izb Rolniczych. Więcej informacji Tutaj .

Zarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych gm. Kowale Oleckie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.), zarządzam co następuje: § 1 Wprowadza się Regulamin rekrutacji i uczestnictwa nauczycieli w projekcie „Kreatywnie, innowacyjnie, zespołowo – projekt ze Szkół Podstawowych...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich”, mająca na celu poprawę atrakcyjności infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej ­w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 sierpnia 2018 roku

RG.0002.8.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 944, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 31 sierpnia 2018 roku ( piątek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: ...

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 944, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 24 lipca 2018 roku ( wtorek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2....

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 20 czerwca 2018 roku

RG. 0002.5.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r. poz. 994 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 20 czerwca 2018 roku ( środa ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. Proponuję następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2....

Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedmiotem konsultacji...