Aktualności

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2018 roku

Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego

1. Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu.

2. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).

3. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu
(np. dzierżawcy)

4. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we

wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, podaje numer z tego rejestru.

 

Wymagane dokumenty

Producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

a) od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 789) i jest dostępny
w Referacie Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój nr 8, na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie: gmina.kowale.fr.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl.

Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (tekst. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2215), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

1 Od dnia 3 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie,

2.Od dnia 1 października do 31 października 2018 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie,

 gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Załączniki:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Oświadczenie PKD.

Kowale Oleckie, 15 stycznia 2018 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 stycznia 2018 11:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 442
15 stycznia 2018 11:16 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [oswiadczenie_pkd.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 11:16 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [wniosek_akcyza.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 stycznia 2018 11:16 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)