Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2018 roku

RG.0002.2.2018        

                                    

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2017 r.  poz. 1875, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2018 roku ( środa ) o godz. 12oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

    z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu opieki nad zwierzętami

    bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowale

    Oleckie na rok 2018’’

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

    sołeckiego;

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kowale Oleckie na okręgi

   wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych

   w każdym okręgu wyborczym;

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kowale Oleckie na obwody

    głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

    wyborczych;

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji

    szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowale

    Oleckie;

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendium Wójta Gminy

     Kowale Oleckie w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji

     szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowale

    Oleckie;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość

     stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków za wysługę

     lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki

     obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny

     doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

     prowadzonych przez Gminę Kowale Oleckie;

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru

      godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26

      stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek

      nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach

      i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kowale Oleckie;

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza

      Komunalnego w Kowalach Oleckich;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie

      z Cmentarza Komunalnego w Kowalach Oleckich;

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

      o nr geod. 1010/1 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie

     służebnością przesyłu;

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024; 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2018

       rok;  

19. Interpelacje i zapytania;

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

21. Wolne wnioski i informacje;

22. Zamknięcie obrad.   

                                       

 

       Przewodnicząca Rady Gminy

        Teresa Truchan

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2018 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 263
16 marca 2018 12:10 Wojciech Kacprzyk - Dodanie zdjęcia [sesja.png] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2018 12:10 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)