Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 20 czerwca 2018 roku

RG. 0002.5.2018                                          

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz . U. z 2018 r.  poz. 994 )  zwołuję  sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 20 czerwca 2018 roku ( środa ) o godz. 10oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

z wykonania uchwał Rady;

6.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

   finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie

   za 2017 r.:

   a) sprawozdanie finansowe Gminy za 2017 r. – przedstawi Skarbnik Gminy,

   b) sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy za 2017 r. – przedstawi Skarbnik

        Gminy, 

a)      uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kowale Oleckie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 r . –  przedstawi

p. Skarbnik,  

   d) informacja o stanie mienia Gminy – przedstawi Skarbnik Gminy;

   e) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale Oleckie w sprawie wykonania

       budżetu Gminy za rok 2017 – przedstawi Przewodniczący Komisji p. Edward

       Kosobudzki;  

    f) dyskusja,

    g) podjęcie uchwały;

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu

    wykonania budżetu za 2017 rok:

 a) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale Oleckie w sprawie

     absolutorium za 2017 r. – przedstawi Przewodniczący Komisji p. Edward

     Kosobudzki,

 b) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

     w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kowale

     Oleckie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kowale Oleckie absolutorium

     za 2017 r. –  przedstawi Skarbnik Gminy ,

 c) dyskusja,

 d) podjęcie uchwały;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej organizacji  wspólnej

    obsługi administracyjnej i finansowej niektórych jednostek organizacyjnych

    Gminy Kowale Oleckie;

9. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi organizacyjnej

    niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Kowale Oleckie;

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż

     napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów

     alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2018 – 2024;  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2018

       rok;  

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

      Kowale Oleckie;

14. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych;  

15. Interpelacje i zapytania;

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

17. Wolne wnioski i informacje;

18. Zamknięcie obrad.   

                                      

 

Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                Teresa Truchan

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2018 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 227
12 czerwca 2018 11:25 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)