Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RG.0007. 56.2019 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kowale Oleckie na lata 2019 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: § 1 1....

Uchwała RG.0007.55.2019 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia Gminy Kowale Oleckie i sołectwa Stożne do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 506) uchwala się, co następuje § 1. Wyraża się wolę zgłoszenia Gminy Kowale Oleckie i sołectwa Stożne do podjęcia współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi. §...

UCHWAŁA Nr RG.0007.54.2019 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 52, z późn. zm. ) oraz 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się zespół opiniujący...

Uchwała Nr RG.0007.53.2019 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości o nr geod. 368/7 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na obciążenie nieruchomości...

UCHWAŁA Nr RG.0007.51.2019 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Po zapoznaniu się: 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu...

UCHWAŁA Nr RG.0007.50.2019 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kowale Oleckie za rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe...

Uchwała Nr RG.0007.49.2019 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kowale Oleckie wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Rada Gminy Kowale Oleckie uchwala, co następuje: § 1. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy, Rada Gminy Kowale Oleckie postanawia udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Kowale Oleckie. § 2. Uchwała wchodzi...