Zarządzenia organów wykonawczych

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2015 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kowale Oleckie Nr XXII/156/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań własnych Gminy poprzez samorząd gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr RG.0007.4.2014 z dnia 01 grudnia  2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok i uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr RG.0007.23.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian do budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2015 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

  1. I.                   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:
    1. 1.      Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wspieranie wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zdrowotnego poprzez popularyzowanie sportu i rekreacji ruchowej, organizacja zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych w Gminie Kowale Oleckie oraz udział w nich na terenie innych gmin – kwota dotacji  15 000,00zł;    
    2. 2.      Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – stałych i tradycyjnych, w tym koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, publikacji promujących gminę Kowale Oleckie w kraju i za granicą – kwota dotacji  6 000,00zł;    
    3. 3.      Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – kwota dotacji  2 000,00zł;    
    4. 4.      Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota dotacji  2 000,00zł;    
  2. II.                Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      `1na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 marca 2015 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 714
06 marca 2015 15:14 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2015 15:14 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2wzor_umowy_o_wsparcie_powierzenie_realizacje_zadania_pu blicznego.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 marca 2015 15:13 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.rtf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)