Zarządzenia organów wykonawczych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr Or.0050. 5Z .2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 12.06.2019 r.

Na podstawie art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r., póz. 1040) oraz § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 180, póz. 1860 z póżn. zm.), zarządzam...

Zarządzenie Nr Or.0050.53.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Bialskie Pole

Na podstawie art. 35 i 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz § 22 Statutu Sołectwa Bialskie Pole stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bialskie Pole (Dz. Urz. Woj. War- Maz. z 2007...

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr Or.0050.51.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do zbycia Na podstawie art.35, ust.1 i 2 , art.37, ust.1, art.67, ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz.2204, z późn....