Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2012 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kowale...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 25/2009 http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/88537/24/zarzadzenie_nr_252009_w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_of

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie sportu kwalifikowanego w roku 2009 na terenie Gminy Kowale Oleckie

Zarządzenie Nr 23/2009 http://bip.gmina.kowale.fr.pl/wiadomosci/88533/24/zarzadzenie_nr_232009_wojta_gminy_kowale_oleckie_z_dnia_07_maja_