Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 5a ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 załącznika do Uchwały Nr II/8/10/rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego...

Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2019 rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2019 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zarządzenie Nr Or.0050.13.2019 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2019 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

„Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”

W załączeniu znajduje się ZAKTUALIZOWANY I ZAAKCEPTOWANY PRZEZ MINISTERSTWO ROLNICTWA skan ulotki informacyjnej dla rolników, opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt.: „Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich...

Zaproszenie na sesję 28 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz . U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckiew dniu 28 grudnia 2018 roku ( piątek ) o godz. 10oo w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ).

Informacja - wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu)

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (sprzedaż w drodze przetargu). Wykaz obejmuje działki niezabudowane o nr geodezyjnych 310/39-310/42, w obrębie Kowale Oleckie- zarządzenie Wójta nr Or.0050.87.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.