Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Inwentaryzacja azbestu

Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje o obowiązku przedkładania przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wynikach przeprowadzonej inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest znajdujących się na nieruchomościach będącej w ich władaniu. W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku –...

Unieważnienie przetargu na dostawę paliw - 2009r.

Kowale Oleckie , dn. 31.12.2008r. ZAMAWAIAJĄCY: GMINA KOWALE OLECKIE O G Ł O S Z E N I E O INIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wójt Gminy Kowale Oleckie , działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych...

Dostawa oleju opałowego dla Gm. Kowale Oleckie na sezon grzewczy 2008-2009

Kowale Oleckie dn.30.12.2008r. GMINA KOWALE OLECKIE ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Gminy Kowale Oleckie w sezonie grzewczym 2008/2009 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi Integracji Społecznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi Integracji Społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej w ramach umowy pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 07 kwietnia 2006 roku na Poakcesyjny Program Wsparcia...

Obwieszczenie

Kowale Oleckie , dn. 05.11.2008r. Gmina Kowale Oleckie ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r....

Remont budynku SP GPZ w Kowalach Oleckich

Kowale Oleckie dn.28.11.2008r. WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE ZAWIADOMIENIE dotyczące wyboru oferenta w przetargu nieograniczonego na „ Remont budynku SP GOZ w Kowalach Oleckich „ Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655; zmiany ;...

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie...

I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na...

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy

Wójt Gminy Kowale Oleckie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 3,4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Ogłoszenie o wyborze oferty

Kowale Oleckie , dn. 09.03.2007r. Wójt Gminy Kowale Oleckie INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego . W związku z zakończeniem procedury przetargowej , dotyczącej dostawy oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kowale Oleckie uprzejmie informuję , iż wybranym...