Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Kowale Oleckie dn. 24.12.2014 r. IGKm.6220.5.1.2014 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ul. Dworcowa 60 10-651 Olsztyn Zgodnie z art.64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Zawiadomienie

Kowale Oleckie dn. 24.12.2014 r. IGKm.6220.5.1.2014.mk ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 19.12.2014 r. IGKm.6220.4.2014 POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 97 § pkt 4 oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), art. 70 ust. 1 pkt 1, art.71 ust.1 pkt 2, art. 72...

Postanowienie

Kowale Oleckie, dn. 18.12.2014 r. POSTANOWIENIE o zawieszeniu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 97 § pkt 4 oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) a także art. 56, ust.4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OBWIESZCZENIE

Kowale Oleckie dn. 10.12.2014 r. IGKm.6220.3.2014 DECYZJA Na podstawie art. 50 § 1, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 64 ust. 2, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008...

Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowale Oleckie Wójt Gminy Kowale Oleckie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, które realizowane będzie w 2015 roku, w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających...

Wybór oferty

Kowale Oleckie, dn. 08.12.2014 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dotycząca przetargu nieograniczonego: ,, Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Kowale Oleckie” Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie w części obrębu geodezyjnego Kowale Oleckie, Monety, Gorczyce i Kucze. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz 647 z późn....

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 06 listopada 2014 r. Na podstawie art.53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r Nr 80, poz.717 ) podaje się do publicznej wiadomości, iż dnia 06.11. 2014 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja...