Komunikaty

Komunikat o wyłożeniu studium

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie.

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr XXI/168/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie.

 

W/w projekt będzie wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.03.2013 r. do 16.04.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, w godz. od 800 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.04.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie o godz. 10 00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ww. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w w/w projekcie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kowale Oleckie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.05.2013r.

Helena Żukowska

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2013 07:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Malinowski
Ilość wyświetleń: 1581
25 marca 2013 07:42 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [siecijpg.jpg] do dokumentu.
25 marca 2013 07:42 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [uwarunkowaniazminiejszeniejpg.jpg] do dokumentu.
25 marca 2013 07:41 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [kierunkizmniejszeniejpg.jpg] do dokumentu.