Komunikaty

Postanowienie

Kowale Oleckie 07.05.2015 r.

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.  Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) po wydaniu postanowienia z dnia   5 maja 2015 r.    o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych)  o łącznej mocy elektrycznej do 30 MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do3 m ponad średni poziom terenu” na działkach nr ew. 64/1, 68, 69 oraz 118/11 obręb geod. Wężewo, gm. Kowale Oleckie,  pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie.

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

           CS ENERGIA sp. z o.o., ul. Czyżewska 20, 07-323 Zaręby Kościelne w dniu 09.04.2015 r. wystąpił do Wójta Gminy Kowale Oleckie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznych)  o łącznej mocy elektrycznej do 30 MW, zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do3 m ponad średni poziom terenu” na działkach nr ew. 64/1, 68, 69 oraz 118/11 obręb geod. Wężewo, gm. Kowale Oleckie,  pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie.

          Organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym Wójt Gminy Kowale Oleckie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Olsztynie  oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku  z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak:WOOŚ.4240.163.2015.BG.2 z dnia 30.04.2015 r. stwierdził obowiązek  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

        Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, opinie organu opiniującego, Wójt Gminy Kowale Oleckie  wydał w dniu 5 maja 2015 r.  postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

        Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 ustawy OOŚ, zgodnie z którym, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Mając na uwadze powyższe Wójt Gminy Kowale Oleckie postanowił jak w sentencji.

 

pouczenie

 

        Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2015 12:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 642
08 maja 2015 12:23 (Maciej Kozłowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)