Komunikaty

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Kowale Oleckie, dnia 27 maja 2015 roku

 

ZAWIADOMIENIE

o konsultacjach społecznych

 Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

projektem „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie” wraz
z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie”.

 Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, pokój nr 8 i są dostępne w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30), tel. 087 523 82 79 wew. 39).

Przedmiotowe dokumenty zostały podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich: bip.gmina.kowale.fr.pl, na stronie internetowej Gminy Kowale Oleckie: www.kowale.fr.pl.

 Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 27.05.2015 r. do dnia 18.06.2015 r.
w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres: Urząd w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłaniu na adres e – mail: sekretariat@kowale.fr.pl lub geodeta @kowale.fr.pl, bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.),
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, sekretariat (pokój nr 15),
    w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wszelkie uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów powinny być przesyłane za pomocą formularza zgłaszania uwag.

Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kowale Oleckie.

Załączniki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kowale Oleckie.

Formularz zgłaszania uwag i wniosków.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2015 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 788
27 maja 2015 08:06 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [formularz_zglaszania_uwag_i_wnioskow.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 maja 2015 08:06 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [plan_gospodarki_niskoemisyjnej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 maja 2015 08:06 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie załącznika [prognoza_oddzialywania_na_srodowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)