Komunikaty

Zawiadomienie-Obwieszczenie

Kowale Oleckie 14.07.2015 r.

 

IGKm.6220.3.1.2015

 

 

 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

      o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie  z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zostało

wszczęte postępowanie

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Farma elektrowni wiatrowych Stacze”, pow. olecki, woj. warmińsko-mazurskie na wniosek Gamesa Energia Polska Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22B.

       Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

       Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

       Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), planowane w ramach przedsięwzięcia instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości nie niższej niż30 m(§ 3 ust. 1 pkt 6), należą do kategorii obiektów mogących  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym przedsięwzięcie musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia należy uzyskać opinie/uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

       Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kowale Oleckie.

     Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

 

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

 

 

Zamieszczono:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kowale Oleckie,

- na stronie BIP Urzędu Gminy Kowale Oleckie,

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w miejscach oddziaływania przedsięwzięcia – miejscowości Stacze, Chełchy, Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Żydy, Mściszewo Gorczyce, Monety, Sokółki, Golubie Wężewskie oraz Szarejki.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.07.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. infrastruktury gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ewidencji działalności gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2015 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 926
15 lipca 2015 15:18 (Maciej Kozłowski) - Dodanie załącznika [tabela_z_dzialkami_teren_inwest.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2015 15:16 (Maciej Kozłowski) - Dodanie załącznika [mapy_do_wniosku_cz_4.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2015 15:15 (Maciej Kozłowski) - Dodanie załącznika [mapy_do_wniosku_cz_3.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)