Komunikaty

OGŁOSZENIE

Kowale Oleckie dn. 14.07.2015 r.

 

IGKm.6220.3.1.2015

 

 

Wg rozdzielnika

          

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  w związku z wnioskiem Gamesa Energia Polska Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22B sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Farma elektrowni wiatrowych Stacze” Wójt Gminy Kowale Oleckie zwraca się o wydanie opinii w sprawie czy dla w/w inwestycji konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

          Dla terenu objętego realizacją niniejszego przedsięwzięcia brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

           Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) planowana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

 

 

W załączeniu:

1. Wniosek inwestora.

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko.

 

 

Do wiadomości:

1. Gamesa Energia Polska Sp. z o.o., 02-703 Warszawa, ul. Bukowińska 22B.

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, stronie BIP Urzędu Gminy Kowale Oleckie, w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz w miejscach oddziaływania przedsięwzięcia – miejscowości Stacze, Chełchy, Kowale Oleckie, Guzy, Wężewo, Żydy, Mściszewo Gorczyce, Monety, Sokółki, Golubie Wężewskie oraz Szarejki – zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.07.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat ds. infrastruktury gospodarki komunalnej i mieszkaniowej ewidencji działalności gospodarczej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lipca 2015 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 1117
15 lipca 2015 15:21 (Maciej Kozłowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)