Komunikaty

Zarządzenie Nr Or.0050.25.2018 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z § 4 Uchwały Nr II/8/10/ Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia
3 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przeprowadzić konsultację z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, której przedmiotem jest projekt uchwały  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie,
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii w sprawie przedmiotu konsultacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 14 maja 2018 r. i kończy w dniu
28 maja 2018 r.

 

§ 4. Forma konsultacji:

1) elektronicznie na adres e-mail: geodeta@kowale.fr.pl,

2) pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie,

3) faxem na numer: 87 523 82 79,

4) osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44,
19 – 420 Kowale Oleckie, w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30).

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.25.2018

                                                             Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                       z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr …………………..

Rady Gminy Kowale Oleckie

z dnia ……….. 2018 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 487 ze zm.) i po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy

 

Rada Gminy Kowale Oleckie

uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Kowale Oleckie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 60,
w tym:

1) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,

2) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 

§ 2 Ustala się na terenie Gminy Kowale Oleckie maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 60, w tym:

1) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,

2) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu.

 

§ 3. 1. Ustala się następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 metrów
od następujących obiektów:

a)    przedszkoli, szkół, świetlic środowiskowych i innych placówek oświatowo – wychowawczych,

b)   placówek opiekuńczo – wychowawczych,

c)    obiektów kultu religijnego,

d)   placów zabaw.

2) odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1 mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia
od wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych do wejścia do obiektu.

2. Użyte w ust. 1 określenia oznaczają:

1) wejście do obiektu – ogólnodostępne wejście do obiektu posadowionego na posesjach nieogrodzonych, a w przypadku obiektów posadowionych na posesjach ogrodzonych –ogólnodostępne wejście w ogrodzeniu trwałym;

2) najkrótsza droga dojścia do obiektu – najkrótsza droga dojścia po terenie dopuszczonym do ruchu pieszego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.).

3. W przypadku obiektu posadowionego na posesji nieogrodzonej, nieposiadającego ogólnodostępnego wejścia, odległość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mierzona będzie najkrótszą drogą dojścia od najbliższej granicy terenu przeznaczonego pod obiekt do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowale Oleckie.

 

§ 5. Tracą moc:

1) uchwała Nr XXII/100/93 Rady Gminy w Kowalach Oleckich z dnia 30 lipca 1993 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich usytuowania;

2) uchwała Nr XVII/96/96 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 marca 1996 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich usytuowania;

3) uchwała Nr XXVI/189/2001 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 listopada 2001 roku
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ich usytuowania.

4) uchwała Nr XXVI/190/2001 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 listopada 2001 roku
w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca

                                                                                                        Rady Gminy

 

                                                                                                      Teresa Truchan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek ustalenia w drodze uchwały ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Proponowany projekt uchwały określa maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie i ma charakter porządkowy.

Uchwała wydana na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Treść  uchwały została skonsultowana z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalach Oleckich i jednostkami pomocniczymi Gminy. Projekt skonsultowano także z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których działalność statutowa dotyczy konsultowanego obszaru. Usytuowanie miejsc sprzedaży koreluje
z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Kowale Oleckie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.25.2018

                                                             Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                       z dnia 27 kwietnia 2018 r.

 

Kowale Oleckie, dn. …………………………………

 

WNIOSEK O KONSULTACJĘ PROJEKTU UCHWAŁY

 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

 

Nazwa organizacji i dane rejestrowe (KRS, NIP, REGON):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby i telefon kontaktowy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Osoby uprawnione do reprezentowania organizacji:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział i działalność statutowa organizacji w zakresie obejmującym akt prawa miejscowego:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Uwagi do projektu wraz z uzasadnieniem:

Lp.

Część dokumentu, którego dotyczy uwaga (paragraf, ustęp, punkt)

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..……………………………………………………….

                        (podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2018 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 231
07 maja 2018 14:21 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [zarzadzenie_konsultacje.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 14:21 Wojciech Kacprzyk - Dodanie załącznika [zarządzenie_konsultacje_alkohol.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2018 14:19 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)