Przetargi

Informacja z otwarcia ofert - ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań pn. Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich oraz Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej w Kowalach Oleckich”

 

Kowale Oleckie dn. 01.06.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.3.2017 na zadanie pn.: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadań pn. Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno - Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich oraz Technologia kotłowni i montaż węzłów cieplnych w budynkach Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej w Kowalach OleckichPrezes Zarządu działający w imieniu Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:  24 128,05 zł brutto.

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia oraz warunki płatności zawarte w ofertach.

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Termin wykonania zamówienia

Termin płatności za fakturę

1.

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie – Roman Stańczyk, 11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4

27 060 zł

do 15.10.2017 r.

30 dni

 

      

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                           Prezes Zarządu Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej NOWA

                                                    

                                                                              Tadeusz Brodowski

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2017 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 435
01 czerwca 2017 11:45 (Maciej Kozłowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)