Przetargi

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy w obrębie Guzy

                                      WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE       

   działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121, z późn.zm. ) i § 3, 4 i  6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

                   ogłasza IV publiczny przetarg ustny nieograniczony

          na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy:

         

            nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 22,

w obrębie Guzy, Kw.OL1C/00030717/9,

pow.0,1700 ha,

cena wywoławcza- 4.800 zł,

wadium- 500 zł

Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych.

          Do wylicytowanej ceny  nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości - 494 zł.

         Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla wymienionych działek. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie nieruchomości znajdują się w strefie H- wielofunkcyjnej, głównie rozwoju usług i przemysłu oraz mieszkalnictwa, obsługa drogi krajowej nr 65.

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości-brak.

Forma nabycia- na własność.

        Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

 

         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium

w w/w wysokości   na rachunek  Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014

w  terminie do 18 września 2018 r.

Wadium należy wpłacić, z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 18 września 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa –imiona i nazwiska małżonków).      

         Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który

wygra przetarg , zwrócone  osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

        Wadium przepada, gdy  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się

od zawarcia umowy.

          Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),

-w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu

  lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych -aktualny odpis z właściwego rejestru, akt założycielski

   i dowody tożsamości osób reprezentujących.

  

   Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić

jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012,  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

       Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,

wew. 45).

 

Terminy poprzednich przetargów:

I  - 08.12.2017 r.

II -16.01.2018  r.

III- 19.03.2018 r.

 

Kowale Oleckie, dn.22.08.2018 r.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 sierpnia 2018 12:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 221
22 sierpnia 2018 12:17 Wojciech Kacprzyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)