Przetargi

Zapytanie ofertowe-Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

 

Kowale Oleckie dnia 12.10.2018 r.

 Postępowanie Nr IGKm.271.16.2018.mk

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty  30 000 euro

 

 

Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich

 

 

 

 

 

                                                                                ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                               Wójt Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                                             Krzysztof Locman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:  Maciej Kozłowski

  

 I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina  Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie,  Kościuszki 44

NIP: 847 – 161 – 21 – 61, REGON: 790671254

Email: gmina@kowale.fr.pl,                                           

Strona internetowa: www.gmina.kowale.fr.pl

Tel.: 87 523 82 79,  Fax: 87 5238279 wew. 66

 

zwana dalej “Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich. 

 

II INFORMACJE WSTĘPNE.

 1. W postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
 2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 3. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Wszystkie załączniki stanowią integralna część zapytania ofertowego.

 

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wspólny słownik zamówień  (CPV):

45000000-7  roboty budowlane.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich przy ul. Sikorskiego 4.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
 3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową.
 4. W szczególności Wykonawca obowiązany jest do wykonania następujących robót budowlanych:

1)      roboty zewnętrzne /wymiana rynien i rur spustowych/

2)      remont wieży /m.in. obniżenie dachu wieżyczki, montaż syreny alarmowej, montaż wyłazu na dach, zamurowanie 5 szt. okien w wieżyczce, docieplenie stropu nad świetlicą – granulatem celulozowym, malowanie ścian i sufitów, uzupełnienie tynków/

3)      roboty ziemne /m.in. odkopanie fundamentów, założenie izolacji, ułożenie koryt odwadniających wzdłuż ścian, wykonanie opaski wzdłuż ścian, montaż krat w oknach/

4)      pomieszczenie socjalne /wykonanie zaplecza sanitarnego wraz z podłączeniem wszystkich instalacji/

 1. Wymagana gwarancja 36 miesięcy. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
 2. Płatność za wykonane roboty budowlane nastąpi w terminach do 14 dni od dnia wystawienia faktur,

oddzielnie dla robót opisanych w - pkt. 4. 1), 2), 3) i oddzielnie dla robót opisanych w - pkt. 4. 4).

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie należy wykonać w terminie:

- pkt. 4. 1), 2), 3) do dnia 28 grudnia 2018  r.

- pkt. 4. 4) do dnia 15 listopada 2018 r.

 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 z dopiskiem: Oferta: ” Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalach Oleckich” - sekretariat, w terminie do dnia 16 października 2018 r. do godz. 12.00.
 3. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez jej otwierania.
 4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania w dniu 16 października 2018 r. o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich 19-420 Kowale Oleckie,  ul. Kościuszki 44. 

 

VI.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY.

 1. Cena powinna być podana:

1)      Cyfrowo i słownie w złotych polskich.

2)      Zgodnie z załączonym formularzem oferty tj.: cena brutto, podatek VAT z wyszczególnieniem wartości realizacji robót opisanych w rozdziale IV pkt. 4. 4).

 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, dlatego należy w niej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające z niniejszego zapytania oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
 2. Cena określona przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

 

VII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych we worze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podawania przyczyn.
 2. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
 3. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowej zapłaty, jeżeli na etapie realizacji okaże się, ze nie uwzględnił wszystkich elementów niezbędnych do kompleksowego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia.
 4. Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.
 6. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy przed jej zawarciem.

4.   Zamawiający informuje, że załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, tj. dokumentacja techniczna i przedmiar robót stanowią wytyczne i zakres do wykonania robot budowlanych związanych z przedmiotowym zadaniem.

5. Osoba do kontaktu; P. Maciej Kozłowski, tel. 087 523 82 79  wew. 36, e-mail: m.kozlowski@kowale.fr.pl

 

IX.  ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Załącznik nr 2 – Projekt umowy.

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2018 17:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 333
08 listopada 2018 11:45 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [notatka_z_wyboru_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 17:27 Maciej Kozłowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 października 2018 17:27 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [przedmiar_osp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)