Przetargi

Zapytanie ofertowe - projekty wz i ulicp

 Kowale Oleckie dn.07.12.2018 r.

IGKm.271.24.2018.mk

ZAPYTANIE OFERTOWE

zamówienie na usługi powtarzające się okresowo, w postępowaniu w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej, nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wyrażonej w złotych.

„SPORZĄDZANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I PROJEKTÓW DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA OBSZARZE GMINY KOWALE OLECKIE W 2019 ROKU.”

 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Kowale Oleckie

19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44

NIP: 8471612161 REGON: 790671254

Adres e-mail: m.kozlowski@kowale.fr.pl

Numer telefonu: (87) 523 82 79

Numer faksu: (87) 523 82 79 (wew. 66)

Godziny urzędowania: od 730 do 1530

BIP: http://bip.gmina.kowale.fr.pl/

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwoty 30 000 euro w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1896 z późn. zm.) - podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 4 ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) wraz z ewentualnymi projektami decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje, przy czym oferta dotyczyć ma ceny przygotowania jednej sztuki projektu decyzji według podziału opisanego w punkcie 2 niniejszego działu.

2. Według szacowanej ilości, Zamawiający przewiduje konieczność przygotowania ok. 40 sztuk projektów decyzji:

a) około 30 sztuk projektów decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonych analizą funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,

b) około 5 sztuk projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

c) około 5 sztuk projektów decyzji zmieniających wcześniej wydane decyzje.

3. Ostateczna liczba projektów decyzji, będących przedmiotem zamówienia będzie zależała od ilości przedmiotu wniosków, które wpłyną do Wójta Gminy Kowale Oleckie do dnia 31 grudnia 2019 r.

4. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wymagane jest:

a) opracowanie:

- projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikami graficznymi (art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym),

- projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu,
na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy (art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz niezbędnymi analizami i wynikami tych analiz, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 164, poz. 1588) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz.1589) wraz z załącznikiem graficznym do projektu decyzji, analizy i wyników analizy – po przeprowadzeniu wizji w terenie,

- projektu decyzji zmieniającej wcześniej wydane decyzje,

b) współpraca z Urzędem Gminy w Kowalach Oleckich w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących wydania decyzji, dla których sporządzany jest projekt objęty zamówieniem, do momentu, gdy staną się one decyzjami ostatecznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

IV. Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2019 r.

Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia projektu decyzji, której wniosek wpłynie ww. terminie.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Spełniają warunek określony w art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zgodnie z którym sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

2. Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy fakt opracowania projektów decyzji będących przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności lub wykonywania zleceń jest krótszy, w tym okresie. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się przygotowaniem przez siebie lub osoby zdolne do wykonania zamówienia, którymi  on dysponuje, co najmniej 50 decyzji o warunkach zabudowy i co najmniej 10 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Spełnienie warunków określonych w punktach 1-3 zostanie uznane przez Zamawiającego przez złożenie oświadczenia  stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Maciej Kozłowski – Podinspektor w Urzędzie Gminy w Kowlach Oleckich , tel.: 87 523 82 79 (wew. 36).

VII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia.
 4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie i oznaczyć w taki sposób, aby nie budziło to wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia przez osoby nieupoważnione. Koperta powinna być nieprzezroczysta, opieczętowana oraz posiadać pełny adres Wykonawcy.
 5. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis:

OFERTA NA: OPRACOWANIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Nie otwierać przed dniem   17.12.2018 r. godz. 09.15

 1. Wszystkie strony oferty należy spiąć.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Oferty należy składać do dnia    17.12.2018 r. do godz. 09.00 w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 – sekretariat.
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia     17.12.2018 r. o godz. 09.15 w Urzędzie Gminy w Kowalach Oleckich, 19-420 Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44 – sala konferencyjna.

IX. Kryteria wyboru.

Cena brutto – 100% = 100 pkt

Punkty przyznawane za podaną w sumie cenę brutto z pkt III, ppkt 2 Zamówienia, będą oceniane według następującego wzoru:

Najniższa cena oferty uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów – obliczanie wg wzoru matematycznego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty.
 2. Jeśli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyli się od podpisania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny.

XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia.

 1. Wykonawca będzie sporządzał projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz  projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie do 14 dni od daty otrzymania wniosku z kompletem dokumentów oraz 7 dni dla projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. W przypadku wadliwego przygotowania projektu decyzji, Wykonawca będzie zobowiązany poprawić projekt decyzji bez dodatkowych kosztów w ciągu 5 dni.
 3. Wykonawca wykona niezbędną wizję w terenie przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, za co nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 4. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem dokumentów do Wykonawcy poniesie Zamawiający.
 5. Koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji i dostarczeniem do Zamawiającego poniesie Wykonawca.
 6. Zamawiający zastrzega, że w przypadku odwołania się którejkolwiek ze stron od decyzji, Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszej umowy do przygotowania uzasadnienia co do zasadności odwołania w terminie 3 dni od jego doręczenia Wykonawcy, a w przypadku konieczności wydania nowej decyzji, do przygotowania projektu tej decyzji, za co nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
 7. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do reprezentowania Zamawiającego przed organami odwoławczymi, w przypadku wystąpienia takiej konieczności, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę.

X. Informacje dodatkowe.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.

3. Załączniki:

 

1. Formularz ofertowy.

 

2. Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych przez Zamawiającego.

 

3. Umowa.

 

 

 

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                        Krzysztof  Locman

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2018 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 259
09 stycznia 2019 10:40 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [notatka_z_wyboru_wykonawcy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 14:24 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [umowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 14:23 Maciej Kozłowski - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)