Przetargi

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko

                                      WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE       

   działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i  6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

            ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości,   stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Rogówko, Kw.OL1C/00002102/0 (Sąd Rejonowy w Olecku):

         

    1)     nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 20/29,

pow.0,1037 ha,

cena wywoławcza- 7.400 zł,

wadium- 800 zł ;

 

   2)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 20/30,

            pow.0,1511 ha,

            cena wywoławcza- 10.700 zł,

            wadium- 1.100 zł;

 

  3)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 20/32,

           pow.0,0115 ha,

           cena wywoławcza -900 zł,

           wadium-100 zł ;

 

 Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych.

          Do wylicytowanej ceny każdej  nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości -1.100 zł.

         Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla wymienionych działek. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kowale Oleckie nieruchomości znajdują się w strefie E- rozwinięte osadnictwo i predyspozycje do dalszego jego rozwoju, dominujące przeznaczenie terenów: mieszkalnictwo; uzupełniające przeznaczenie: drobne usługi, rolnictwo, rekreacja indywidualna.

Działka o nr 20/32 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki przez gminną drogę wewnętrzną  o nr geodezyjnym 20/23.

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości-brak.

Forma nabycia- na własność.

        Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2019 roku (środa) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

 

         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w w/w wysokości  na rachunek  Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014 w  terminie do 28 lutego 2019 r.

         Wadium należy wpłacić, z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 28 lutego 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa –imiona i nazwiska małżonków).      

         Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który

wygra przetarg , zwrócone  osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

        Wadium przepada, gdy  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się

od zawarcia umowy.

          Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),

-w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu

  lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych -aktualny odpis z właściwego rejestru, akt założycielski

   i dowody tożsamości osób reprezentujących.

  

   Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić

jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012,  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

       Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,

wew. 45).

Termin poprzedniego przetargu-24.09.2018 r.

 

Kowale Oleckie, dn. 22.01.2019 r.

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2019 11:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 315
23 stycznia 2019 11:29 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)