Przetargi

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE       

   działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4 i  6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

     ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy, w obrębie geodezyjnym Kowale Oleckie, Kw.OL1C/00002149/1:

         

1)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnych:

310/40-pow.0,0082 ha, 310/41-pow.0,0081 ha, 310/42-pow.0,0079 ha

pow. ogólna- 0,0242 ha

            cena wywoławcza- 5.800 zł

            wadium- 600 zł

 

2)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/32

pow.0,0074 ha

cena wywoławcza- 1.800 zł

wadium- 200 zł

 

3)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/33 

pow.0,0069 ha

cena wywoławcza- 1.700 zł

wadium-200 zł

 

4)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/34

pow.0,0114 ha

cena wywoławcza-2.700 zł

wadium-300 zł

 

5)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/35

pow.0,0090 ha

cena wywoławcza-2.200 zł

wadium- 200 zł

 

6)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/36

            pow.0,0088 ha

cena wywoławcza -2.100 zł

wadium- 200 zł

 

7)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/37

pow.0,0087 ha

cena wywoławcza-2.100 zł

wadium-200 zł

 

8)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/38

pow. 0,0085 ha

cena wywoławcza-2.000 zł

wadium-200 zł

 

9)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 310/39

pow.0,0084 ha

cena wywoławcza-2.000 zł

wadium-200 zł

 

Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych.

          Do wylicytowanej ceny każdej nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości - 371 zł oraz należny podatek VAT (23%).

         W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy działki figurują jako teren częściowo zainwestowany zabudową mieszkaniową wielorodzinną, jednorodzinną, usługową oraz obiektami usług handlowych, składów, przeznaczony na dotychczasowe wykorzystanie.

Obciążenia i zobowiązania:

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Forma nabycia- na własność.

        Przetarg odbędzie się w dniu 06 marca 2019 roku (środa) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

 

         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium

w w/w wysokości   na rachunek  Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014

w  terminie do 28 lutego 2019 r.

Wadium należy wpłacić, z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 28 lutego 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa –imiona i nazwiska małżonków).      

         Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który

wygra przetarg , zwrócone  osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

        Wadium przepada, gdy  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się

od zawarcia umowy.

          Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),

-w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu

  lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych -aktualny odpis z właściwego rejestru, akt założycielski

   i dowody tożsamości osób reprezentujących.

  

   Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić

jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012-  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

       Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,

wew. 45).

Kowale Oleckie, dn.22.01.2019 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2019 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 495
23 stycznia 2019 11:30 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)