Obwieszczenia

Obwieszczenie - wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Gminy w  Kowalach Oleckich

19-420 Kowale Oleckie  ul. Kościuszki 44

Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012

tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74  / NIP 847-10-01-440 /

 

Kowale Oleckie 08.10.2018 r.

 

IGKm.6220.4.1.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 08.10.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N na odcinku Sokółki-Czukty od km 0+340 do km 3+360” na działkach o nr ew. 190 obręb geod. Sokółki, 71 obręb geod. Żydy, 132, 133, 135/2 oraz 153 w obrębie geod. Czukty, gm. Kowale Oleckie”

           W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym opiniami  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak: WOOŚ.4240.279.2018.JC.2 z dnia 07.09.2018 r., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku  znak: ZNS.4083.16.2018 z dnia 04.09.2018 r. oraz Dyrektora zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie BI.ZZO.1.436.244.2018.KA z dnia 31.08.2018 r.

            Z aktami przedmiotowej sprawy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie (pokój nr 14) w godzinach 730 – 1530 w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Wójt Gminy Kowale Oleckie

Krzysztof Locman

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2018 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maciej Kozłowski
Ilość wyświetleń: 99
09 października 2018 15:26 Maciej Kozłowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)