Zarządzenia organów wykonawczych

Zarządzenie nr Or.0050.87.2020 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i  art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oraz stosownie do uchwały
Nr XIII/102/08 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Gminy Kowale Oleckie (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 55, poz. 1123 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ograniczonego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Wykaz, o którym mowa w ust.1 wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni.

3. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie
w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                

 

                                                                                                  Załącznik

do Zarządzenia nr OR.0050.87.2020

                                                                                                  Wójta Gminy Kowale Oleckie

                                                                                                  z dnia 30 października 2020 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1.

Położenie nieruchomości

Stożne

2

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji nieruchomości

KW OL1C/00040686/5.

Działka nr 103 o pow. 0,0385 ha, obręb Stożne, użytek gruntowy dr (drogi).

3

Powierzchnia nieruchomości

0,0385 ha.

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa. Lokalizacja szczegółowa średnia, poza strefą zabudowy wsi Stożne, na granicy z obrębem Kiliany,
w odległości około 3 km od centrum wsi, położona przy drodze asfaltowej w kierunku wsi Sokółki. Działka o regularnym ale niekorzystnym kształcie bumerangu (kształt wynika  z poprzedniej funkcji działki, jako droga wewnętrzna). Granice działki nieoznaczone w terenie. Teren płaski. Zagospodarowanie działki: brak zagospodarowania, działka od wielu lat nieużytkowana jako droga, aktualnie nieużytkowana rolniczo. Uzbrojenie: wodociąg gminny przecina działkę.

5

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren nie jest objęty planem miejscowym. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowale Oleckie nieruchomość znajduje się w strefie I – strefie rozwoju usług i przemysłu, obsługi drogi krajowej nr 65, głównie tereny eksploatacji kruszywa naturalnego.

6

Cena nieruchomości

3400,00 zł. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT, na mocy obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

7

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Przetarg ustny ograniczony skierowany do właścicieli nieruchomości sąsiednich, oznaczonych numerami działek 101/1, 101/2, 102 i 104,  stanowiących własność osób fizycznych.

8

Termin, do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30.10.2020 r.;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 30.10.2020 r.

9

Miejsce i termin wywieszenia wykazu nieruchomości

Wykaz wywiesza się w siedzibie  Urzędu Gminy Kowale Oleckie na okres 21 dni, tj. od dnia 30 października 2020 r. do 20 listopada 2020 r.

                                                                                             

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2020 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kacprzyk
Ilość wyświetleń: 45
30 października 2020 10:05 (Wojciech Kacprzyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)